Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.makemywall.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.makemywall.pl prowadzony jest przez Make My Home Paulina Zielkiewicz, ul. Magnacka 18, 96-321 Osowiec, NIP: 5212996515, REGON: 388542080, tel. 602 380 484, konto bankowe: Santander Bank 12 1090 2590 0000 0001 4793 6421, e-mail: kontakt@makemywall.pl wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.makemywall.pl
3. Definicje:
a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.makemywall.pl,
b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
c) Sprzedawca – Make My Home Paulina Zielkiewicz, ul. Magnacka 18, 96-321 Osowiec, NIP: 5212996515, REGON: 388542080, tel. 602 380 484, e-mail: kontakt@makemywall.pl wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
e) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
g) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
h) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
i) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
j) Produkt Indywidualny – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która za względu na swoje indywidualne właściwości (np. dostępność wyłącznie na indywidualne zamówienie) podlega szczególnym zasadom sprzedaży,
k) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
l) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
m) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,
n) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym
o) Urlop sprzedawcy – czas, wskazany na stronie Sklepu internetowego, w którym Zamówienia nie są realizowane, Kupujący może w tym czasie składać Zamówienia, jednakże ich realizacja nastąpi po upływie okresu wskazanego jako Urlop sprzedawcy,
p) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 6,
r) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 5.
4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
c) prowadzeniu Newslettera.
5. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
6. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@makemywall.pl
7. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
8. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
9. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.makemywall.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do wybranych krajów. Kupujący proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą w celu uzyskania informacji o możliwości wysyłki Produktu poza granice kraju. 
3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia: 
a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,  
b) złożenie Zamówienia bez konieczności rejestracji, 
c) złożenie Zamówienia drogą mailową, 
4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b), c), niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. 
6. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na adres: kontakt@makemywall.pl, wiadomości elektronicznej o chęci złożenia zamówienia. 
7. Złożone zamówienia w dni powszednie, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 
8. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail. 
9. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 9 niniejszego paragrafu. 
10. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu. 
11. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 9 dni roboczych, licząc od dnia następnego po złożeniu i opłaceniu zamówienia. W przypadku Produktów Specjalnych wykonywanych na zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym, niemniej jednak nie przekracza on 10 dni roboczych od zaakceptowania projektu. 
12. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi on średnio od 5 do 14 dni roboczych. 
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 5 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia. 
14. W przypadku wyboru Produktów, które wymagają podania dodatkowych danych do realizacji (np. imienia), Kupujący proszony jest o przesłanie tej informacji w wiadomości do Sprzedawcy. Brak informacji może wydłużyć czas realizacji Zamówienia. 
15. Sprzedawca umożliwia wymianę Produktów. Koszt zwrotu Produktu oraz ponownej wysyłki pokrywa Kupujący, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty. 
16. Produkty należy umieścić na powierzchni zgodnie z instrukcją podaną w opisie produktu. W razie pytań w tym zakresie Sprzedawca udziela również pomocy telefonicznie. 
17. Produkty Indywidualne (zamówienia indywidualne): 
a) w przypadku Produktów Specjalnych (Indywidualnych) dostępnych na indywidualne zamówienie, Sprzedający może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości zamawianego Produktu przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego. 
b) w przypadku Zamówień niestandardowych (wzór spoza oferty) Kupujący przed realizacją zamówienia otrzymuje projekt do wglądu i akceptacji. 
c) Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawa autorskie do wzorów przekazywanych do wykonania Zamówienia 
d) Zamówienia indywidualne realizowane są do 9 dni roboczych od momentu zaksięgowania przelewu (wzór z oferty Sklepu) bądź zaakceptowania projektu (wzór niestandardowy). 
e) Zamówienia indywidualne według wytycznych Kupującego nie podlegają zwrotom – na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), zamówienia takie mogą zostać anulowane jedynie w przypadku nierozpoczęcia procesu produkcyjnego.
f) Zamówienia indywidualne należy składać na adres e-mail: kontakt@makemywall.pl.

 

§ 3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. 
2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia. 
3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). 
4. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy: Santander Bank 12 1090 2590 0000 0001 4793 6421, 
b) płatność internetowa – BlueCash,
c) płatność kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
6. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. 
7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 a) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy. 
8. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 b) i c) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w ciągu 5 dni roboczych od momentu pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia. 
9. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 a), b), niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 5 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną. W razie potrzeby zwrotu środków na rachunek bankowy klienta, który skorzystał ze sposobów płatności, o którym mowa w niniejszym punkcie, zwrot nastąpi na rachunek bankowy przypisany do konta lub karty płatniczej Kupującego.
10. W przypadku zmiany przez Kupującego sposobu płatności, Kupujący proszony jest o poinformowanie o powyższym Sprzedawcy drogą e-mailową. Brak informacji może wydłużyć czas realizacji Zamówienia. 
11. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego www.makemywall.pl jest Blue Media S.A.

 

§ 4. DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:  
dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską. 
2. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. 
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący. 
4. Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki na terytorium Polski, jeżeli wartość Zamówienia przekracza 400 zł. 
5. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia. 
6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad. 
7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
8. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu, dlatego zaleca się sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Zamówienie spakowane jest w tekturową tubę, która jest szczelnie zamknięta. W przypadku stwierdzenia znamion uszkodzenia lub rozpakowania należy nie przyjmować paczki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody (lub tego samego dnia wypełnić protokół szkody online) oraz skontaktować się ze Sprzedawcą. Weryfikacja przesyłki przy odbiorze jest warunkiem koniecznym uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego tytułem uszkodzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 5. REKLAMACJA

1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące jakości wydruku muszą być zgłoszone przed aplikacją na ścianę. W innym wypadku nie będą uwzględnione. Reklamacje są uwzględniane, jeśli Klient w przeciągu 14 dni od momentu dostarczenia towaru zgłosi pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą zauważalną wadę towaru, czy błędną dostawę.
2. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2. 
3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię. 
4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na koszt własny. 
5. Reklamacje należy kierować na adres: Make My Home Paulina Zielkiewicz, ul. Magnacka 18, 96-321 Osowiec lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: kontakt@makemywall.pl 
6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
7. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. 
8. Produkt reklamowany w pierwszej kolejności podlega naprawie lub wymianie na nowy - wymiana produktu możliwa jest wyłącznie na ten sam model, typ oraz kolor, który został wybrany podczas zakupu. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy produkt jest niemożliwa Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić pieniądze za dokonany zakup na konto Kupującego - przelewem bankowym, na wskazany przez kupującego rachunek.
9. Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w formacie (do 0,2%), rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji jest nie do uniknięcia. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego montażu.

 

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. 
2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach: 
a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, 
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 
c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
d) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 
3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1. 
4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. 
5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. 
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. 
9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane. 
11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

 

§ 7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
7. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu. 
3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody. 
4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy. 
5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.makemywall.pl.

 

§ 9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.makemywall.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie. 
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.makemywall.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie. 
3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.makemywall.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych. 
4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. 
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 
3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. 
5. Przepisu powyższego nie stosuje się do Kupujących nie będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego – wówczas wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.  
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe. 
7. Regulamin obowiązuje od dnia 12.03.2018 roku.

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Inni Klienci oglądali również
Naklejka "Leśna polana - miś w gawrze"
Naklejka "Leśna polana - miś w gawrze"

100,00 zł

szt.
Naklejki "RETRO-SAMOLOTY"
Naklejki "RETRO-SAMOLOTY"

190,00 zł

szt.
Naklejka "DZIKA AFRYKA–SŁOŃ 2"
Naklejka "DZIKA AFRYKA–SŁOŃ 2"

150,00 zł

szt.
Naklejki "Kamienice 2 XXL"
Naklejki "Kamienice 2 XXL"

310,00 zł

szt.
Naklejka "Leśna polana - mama miś"
Naklejka "Leśna polana - mama miś"

130,00 zł

szt.
Naklejka "W lesie" – zestaw 1
Naklejka "W lesie" – zestaw 1

155,00 zł

szt.
Naklejka "Leśna polana - królik"
Naklejka "Leśna polana - królik"

145,00 zł

szt.
Naklejka "Retro-wyścig miś na tęczy"
Naklejka "Retro-wyścig miś na tęczy"

125,00 zł

szt.
Naklejki "PASTELOWY ŚWIAT"
Naklejki "PASTELOWY ŚWIAT"

185,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl